Audio/Video recording

The Lin-Snyder Duo (Double Klondike)
Rhonda Babaians (Schumann -Aufschwung)
The Lin-Snyder Duo (Histoire du Tango) LIVE
Rhonda Babaians (Samuel Barber-Galop)